Foorwoord  Hoofdsponsor  ‘Westhoek Búttendyks 2018’. Twee jaar leden kwammen Sybe Krol en Jacob Wagenaar bij Albert en mij op besoek met ‘t ferhaal, dat ze graag tegaar met de ândere kommissyleden fan ‘Westhoek Búttendyks 2018 ‘n evenemint organisere wouwen. Ze laiden út dat ‘t ’n unyk evenemint worre most, werin de Bidtse kultuur prominint na foren komme sou, anhakend bij Leeuwarden Kulturele Hoofdstad. De kommissy waar nagal wat fan plan, de ideeën logen d’r niet om en ik begreep dan ok drekt werom at de baide mannen ongefeer twee jaar fan teforen al bij ôns kwammen. De kommissy had goed dinkwerk deen, ik waar wel onder de indruk. Je motte ok groat dinke, je kinne altyd nag klainer. Nou twee jaar later is ‘t ‘n bitsy klainer worren, maar d’r staat nag altyd ‘n ‘dyk’ fan ‘n programma wer’t je trots op weze kinne. Unyk is ‘t seker. Nim nou ‘t openluchtspul ‘Silte Liefde’ wat búttendyks opfoerd worre sil. Dat is dochs heel besonder en wij sien der dan ok enorm naar út. Soawel bij ôns ( Meijer Group ) as bij Albert ( Cars, Cola and Coins ) sil op ‘t terrain fan alles plakfine. Wat allegaar, dat kinne jim in ‘t programmaboeky leze. ‘t Bildt en de Ouwedyk in ‘t besonder late hur met dut programma fan de mooiste kant sien. Wij hoefden dan ok niet lang na te dinken om as hoofd en subsponsor toe te treden. Ik wîns jim ontsettend feul plezier, Hendrik Meijer Meijer Group   Hoofdsponsor WHBD2018  bedriif   Meijer Group adres        Ouwedyk 894 postkoade   9079NG plak St.-Jabik websait    meijer-group.com   “ Westhoek Búttendyks 2018 “ “ Westhoek Búttendyks 2018 “   ‘Westhoek Búttendyks 2018’